Vzor hlaseni poruseni OOU - klient

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

OHLÁŠENÍ PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 33 GDPR1

Ohlašovatel (správce osobních údajů)

Jméno / firma:

Sídlo / adresa:

EČ / IČ:

Popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů

 

Kategorie dotčených subjektů údajů

 

Počet dotčených subjektů údajů (odhad)

 

Kategorie dotčených osobních údajů

 

Množství dotčených záznamů osobních údajů (odhad)

 

Datum a čas zjištění porušení zabezpečení

 

Kontaktní osoba pro komunikaci s ÚOOÚ / Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení:

Funkce:

Tel.:

E-mail:

Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů

 

Popis opatření přijatých s cílem vyřešit porušení zabezpečení osobních údajů

 

Popis opatření přijatých ke zmírnění možných nepříznivých dopadů

 

Podpis oprávněného zástupce ohlašovatele/správce

 

 

………………………..

Jméno:

 1 Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.