Vzor hlaseni poruseni OOU - Penzion Miroslav

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

OHLÁŠENÍ PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 33 GDPR1

Ohlašovatel (správce osobních údajů)

Jméno / firma: PENZION MIROSLAV – Jan Kisý

Sídlo / adresa: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01;

Popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů

 

Kategorie dotčených subjektů údajů

 

Počet dotčených subjektů údajů (odhad)

 

Kategorie dotčených osobních údajů

 

Množství dotčených záznamů osobních údajů (odhad)

 

Datum a čas zjištění porušení zabezpečení

 

Kontaktní osoba pro komunikaci s ÚOOÚ / Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Jan Kisý

Funkce: pronajímatel

Tel.: 731031926

E-mail: penzionmiroslav@seznam.cz

Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů

 

Popis opatření přijatých s cílem vyřešit porušení zabezpečení osobních údajů

 

Popis opatření přijatých ke zmírnění možných nepříznivých dopadů

 

Podpis oprávněného zástupce ohlašovatele/správce

 

 

………………………..

Jméno: Jan Kisý

Funkce: pronajímatel

 1 Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.